Disclaimer www.slimmevogels.net

Slimmevogels.net verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Slimme Vogels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slimmevogels.net spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie, kennis en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van slimmevogels.net. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan slimmevogels.net nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij de initiatiefnemer van slimmevogels.net. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van deze initiatiefnemer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

Via slimmevogels.net worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Slimmevogels.net acht een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij publiceren uw persoonsgegevens via profielen en/of portretten uitsluitend met uw toestemming en u heeft uiteraard het recht uw persoonsgegegevens te corrigeren of te verwijderen.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoordling en afhandeling daarvan.

Wij nemen beveiligingsmaatrelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Overig

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.