Kennisnest
Filter
Vogelgids
Beheer
Alle items
item(s) gevonden

Biodiversiteit op het erf

Biodiversiteit heeft betrekking op de rijkdom aan leven om ons heen: zowel planten, dieren als micro-organismen. ...
16 oktober 2017 109

Praktijkvragen en tips | Akkervogels

Op 23 augustus 2017 vond in Lelystad een veldexcursie plaats over het beheer voor akkervogels. Voedselakkers...
23 augustus 2017 63

Beheer: algemeen

Goed weidevogelbeheer is een totaalplaatje. De vogels stellen veel eisen over een groot gebied. Weidevogels...

Beheer: erfinrichting (boerenzwaluw en witte kwikstaart)

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: landschap

De openheid van het landschap is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden voor het realiseren...

Beheer: akkerlandbeheer

Akkervogels hebben drie basisbehoeften: (1) veilige broedgelegenheid en dekking, (2) toegang tot zomervoedsel...

Beheer: erfinrichting kerkuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: erfinrichting steenuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: bemesting

Naast een open landschap is bemesting een tweede belangrijke voorwaarde in het weidevogelgebied. Bemest...

Beheer: waterpeil

De derde belangrijke voorwaarde voor een goed weidevogelgebied is het op orde hebben van het waterbeheer....

Beheer: overwinteren

Een van de belangrijke voorwaarden om jaarrond een goed leefgebied te bieden aan akkervogels is de beschikbaarheid...

Beheer: graslandbeheer

Wanneer er aan de voorwaarden wat betreft landschap, bemesting en water is voldaan komt het uitvoeren...
Meer items laden
Kennis delen
Gestelde vragen
Titus de Wolff
Waarom moet onze kennis in zo'n prutshoekje? Doe dat over de hele breedte van het scherm! Doe dat in een forum waar we de kennis terug kunnen zien of koppel het aan disqus! Als ik de vogels zo'n prutshoekje van mijn land had gegeven waren ze ook niet gekomen!
Reacties (1)
Beheerder: Dag Titus, bedankt voor je feedback. Uiteraard verdient uw kennis en die van andere (ervarings)deskundigen meer ruimte dan deze kolom. Momenteel zijn we druk aan het werk om de toegankelijkheid van dit platform te optimaliseren. Uw feedback nemen we hierin mee. We zullen u op de hoogte houden van de aanpassingen :).
1 maanden
Antoon Driessen
Ze zijn er weer : enerlingen . is er iemand die de oplossing heeft voor dit probleem
Reacties (2)
Antoon Driessen: De beheerder schijft dat engerlingen tebestrijden zijn met aaltjes. voor kleine oppervlakte misschien toepasbaar maar anders word het een dure aangelegenheid. dus gezocht sponsor
1 maanden
Beheerder: De engerlingen zitten dieper in de grond dan emelten. Emelten worden gegeten door onder ander spreeuwen. Wanneer er sprake is van grote overlast van emelten kan je speciale nestkasten voor spreeuwen plaatsen rondom de graslanden om de emeltenoverlast effectief te bestrijden met een natuurlijke predator. Voor engerlingen zijn vogels geen effectieve bestrijder omdat de overlast van deze soort zich vaak na het broedseizoen voordoet en omdat engerlingen dieper in de bodem zitten. Een effectieve biologische bestrijding kan door met een aangepaste doorzaaimachine aaltjes in de grond te brengen. Deze aaltjes dringen in de engerlingen binnen en door een bacteriële besmetting doden ze de engerlingen. Een dosering van 500.000 aaltjes per vierkante meter geeft voldoende bestrijding voor zowel emelten als engerlingen. Het beste tijdstip om engerlingen te bestrijden en daardoor ernstige schade te voorkomen is wanneer de engerlingen in het tweede larvestadium zijn. Belangrijk aandachtspunt is dat aaltjes gevoelig zijn voor verdroging dus de aanbeveling is om aaltjesbestrijding toe te passen in de avonduren. Daarnaast zijn er sluipwespen die parasiteren op engerlingen. Deze sluipwespen kun je naar de percelen waar je last hebt van engerlingen lokken door een rand wilde peen in te zaaien. De sluipwespen gebruiken deze soort als nectarplant. Voor meer informatie zie; Henk J. Vlug (2015) Handboek grasveldinsecten, ecologie en beheersing.
2 maanden
Antoon Driessen
Hoe kan men het aantal buizerds,haviken en valken terugdringen ??
Reacties (2)
Antoon Driessen: Na het lezen van de verhalen op deze site en de reactie van de beheerder zal ik maar gaan genieten van stootvogels als boerenlandvogels inplaats van weide vogels omdat ik niet aanneem dat de bomen en struiken die 20 jaar geleden naast de beek zijn aangeplant gekapt zullen worden.
1 maanden
Beheerder: Het is begrijpelijk dat na de zoveelste predatie van een weidevogelnest of weidevogelkuikens door een roofvogel de vraag bij je opkomt hoe je de roofvogels in kwestie terug kunt dringen. De eerste stap is altijd te bepalen wat de waarde van het gebied is voor weidevogels. Heeft het gebied voldoende omvang én broedparen? En is het leefgebied van voldoende kwaliteit voor alle broedfases? (Dat betekent een hoog waterpeil, voldoende openheid en rust, voldoende oppervlakte kruidenrijk grasland en voldoende kuikenland). Zit je echt in een goed weidevogelgebied dat voldoet aan bovenstaande criteria én zijn er aantoonbare bewijzen dat de predatie door een roofvogel zorgt voor het achterblijven van de nestsucces en overleving van de kuikens? Dan is het haalbaar om een ontheffing aan te vragen om de nestboom van de desbetreffende roofvogel te verwijden buiten het broedseizoen.
2 maanden
Mark Deenen
Ik wil graag aan de slag met randenbeheer op mijn bedrijf maar hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik kom graag in contact met iemand die hier ervaring mee heeft.
Meer vragen laden

Het kennisnest is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met (kennis)partners