Beheer: algemeen

Goed weidevogelbeheer is een totaalplaatje. De vogels stellen veel eisen over een groot gebied. Weidevogels moeten in flinke aantallen en dichtheden broeden om zich succesvol tegen predatoren te kunnen verweren. 

Realisatie van succesvol weidevogelbeheer is daarom vaak lastig op het niveau van een individueel boerenbedrijf: het vergt een systematische aanpak op gebiedsniveau over een lange reeks van jaren. Het is niet zinvol om aan weidevogelbeheer te gaan doen in ‘gesloten’ landschappen. Dit landschapstype heeft andere kwaliteiten en natuurpotenties.

Goed leefgebied voor weidevogels voldoet aan vier belangrijke voorwaarden, in deze volgorde:

  1. open landschap
  2. de juiste bemesting
  3. hoog waterpeil
  4. goed graslandbeheer