Beheer: bemesting

Naast een open landschap is bemesting een tweede belangrijke voorwaarde in het weidevogelgebied. Bemest op de juiste manier en op het juiste moment.

 

 

De soort mest en de hoeveelheid mest is heel bepalend voor de structuur en de kruidenrijkheid van graslanden. Ruige mest in beperkte hoeveelheid werkt het beste. Om geschikt kuikengrasland te creëren, zal er op een goede manier (ten gunste van weidevogels) bemest moeten worden. Pas na het op orde hebben van de bemesting kan er goed graslandbeheer gevoerd worden. In de factsheet beheer bemesting (klik hier) worden maatregelen weergeven die zorgen voor een bemesting die gunstig is voor weidevogels.

Bron: boer-en-vogels