Beheer: graslandbeheer

Wanneer er aan de voorwaarden wat betreft landschap, bemesting en water is voldaan komt het uitvoeren van goed graslandbeheer pas aan bod. Het voeren van goed graslandbeheer houdt onder andere in uitgesteld maaibeheer, van binnen naar buiten maaien en begrazen in lage dichtheden.

Hieronder worden maatregelen voor een goed graslandbeheer aangedragen. In een oogopslag de invloed van mest, bodem en water op verschillende graslandtypen zien? Klik hier

  • Bepaal voor een langjarige periode waar kuikenland (waar het maaien wordt uitgesteld) komt te liggen en pas daar ook de mestgift op aan en verbind de kuikenland percelen onderling kruidenrijke randen.
  • Maai vogel-gestuurd; weet waar de vogels zitten en hoe ver ze zijn met broeden, al dan niet met hulp van vrijwilligers. Maai in ieder geval de aangewezen kuikenlandpercelen pas na 15 juni.
  • Maai overdag, van binnen naar buiten, rijd langzaam en gebruik een wildredder en geen kneuzer.
  • Verschraal door maaien en afvoeren - De eerste jaren vaak meer dan 3x/jaar maaien bij een beperkte bemesting en afvoeren. In de loop van de jaren naar 1x of 2x/jaar. Let bij maaien en afvoeren uiteraard wel op nesten en kuikens. Verschralen zorgt voor een toename in kruidensoorten maar een afname in opbrengst (ton ds/ha).
  • Beweid voor met jongvee of droge koeien in lage dichtheden tot uiterlijk 1 mei, (met maximaal 1-1,5 GVE/ha). Deze manier van beweiden geeft structuur in het weiland en natuurlijke bemesting. Kuikens kunnen zo profiteren van larven van vliegen die in de mestflatten leven en de insecten die in de open structuur van het gras leven. Bekijk ook: Factsheet Weidevogels & beweiding.
  • Wanneer de kruidenrijkdom ‘achterblijft’ vanwege een verarmde zaadbron, is inzaaien met een kruidenmengsel een laatste mogelijkheid. Zorg eerst dat de randvoorwaarden op orde zijn: voor een goed peilbeheer, bemesting met ruige mest en een verschralingsbeheer, voordat je overgaat tot zaaien. Zaai in augustus of september en gebruik gebiedseigen zaaizaad. Ook het uitstrooien en wiersen van kruidenrijk hooi  van kruidenrijke percelen uit de regio kan de zaadbank aanvullen.

Bron: boer-en-vogels