Op bezoek bij de familie Smale in Joppe

De tweede bijeenkomst vond plaats bij Groot Steinfort in Joppe bij de familie Smale. Erik Smale ontvangt de deelnemers in de ontvangstruimte in aanbouw boven in de ligboxenstal. Erik vertelt enthousiast over de bedrijfsstrategie waarin veel aandacht is voor bodem en inpassing van  een deel grond in natuurbeheer. Erik is naast boer ook actief in het jongerenwerk van Friesland Campina  en voorzitter van de ANV ’t Onderholt. Het is voor Erik de uitdaging om elk jaar weer een bouwplan op te stellen waarvan hij een goed rantsoen kan maken voor de 160 melkkoeien die hij melkt. Daarbij past hij 30 ha natuurlijk grasland in. De derogatie brengt beperkingen met zich mee om het bouwplan optimaal in te richten voor de biodiversiteit.

"Het doel zou moeten zijn een divers bouwplan goed voor bodem, flora en fauna”.

Hij is erg tevreden over het bijmengen van een versproduct in dit geval voederbieten. Dit is een goed alternatief voor krachtvoer maar het moet wel passen in de derogatie. Deze praktische inpasbaarheid moet volgens de aanwezigen veel hoger op de agenda komen bij de beleidsontwikkeling. Ook maait Erik een deel van het gras eerder om daar grasbrok van te maken. Erik heeft diverse vormen van grasland in beheer. Erik past drie vormen van graslandbeheer toe, gangbaar, gras-klaver en kruidenrijk grasland. Vooral blijvend grasland doet het goed.

 

Bij het beheer van de bodem ligt de focus op de conditie van de bodem. Met de bodemconditiescore heeft Erik in beeld gekregen wat de bodemgesteldheid is. Op basis hiervan gaat de ruige mest naar die percelen waar dit het hardst nodig is of anders naar het bouwland. Ook gebruikt hij slootmaaisel om de bodem te verbeteren.

 

In de bedrijfsvoering realiseert Erik op diverse plaatsen ruimte voor de boerenlandvogels, op het perceel met voederbieten zitten de gele kwikstaart en de kievit, op in de gording van de nieuwe stal huizen bijzonder veel zwaluwen. De vogelwerkgroep geeft aan dat in de rietkragen de Roodborsttapuit voorkomt en in het veld zijn weer een groep patrijzen gesignaleerd.  Ook zaait Erik de kuil in met een bloemrijk mengsel dit is vooral in de winter voor de patrijzen interessant. De kosten voor inzaai zijn ca. 350 euro per jaar. Een van de deelnemers zaait in met Facelia., dit gewas dat ook vooral voor de bijen interessant is zaait zichzelf makkelijk uit en komt elk jaar weer terug.

 

De inzet vanuit de agrarische sector voor de boerenlandvogels wordt beloond met grotere aantallen vogels en een verhoging van de biodiversiteit. De sector steekt zijn nek uit, maar kan het niet alleen. Samenwerking met de wildbeheerder en terreinbeherende organisaties is essentieel om de wildstand en de predatoren in vorm te houden. Ook de lokale vogelwerkgroep gaf hierbij aan dat het gaat om enerzijds het creëren van de diversiteit in het landschap, maar ook om het beheer van de predatoren. De aanwezigen agrarische ondernemers zijn welwillend om meer ruimte in te richten in de bedrijfsvoering voor landschapsaspecten, het is de wetgeving (RVO) rondom derogatie die dit nu tegengaat. Door de 80% grasareaal is er vaak weinig ruimte in het bouwplan om met andere gewassen te experimenteren.

 

De bijeenkomst kenmerkt zich door een open gesprek met een burgers, vrijwilligers van de vogelwerkgroep, agrarische ondernemers en ANV ‘t Onderholt. Uit het gesprek blijkt dat het verhaal achter de keuzes van de boer veel helder maakt voor de vrijwilligers en de betrokken burger. De betrokken burger is wel goed op de hoogte en bracht enkele prikkelende feiten in de discussie. De aanwezigen zien het faciliteren van het integrale gesprek met diverse belangengroepen als een belangrijke rol voor het platform Slimme Vogels. Juist door het op lokaal niveau te organiseren kunnen acties direct in de praktijk worden opgepakt!