Op bezoek bij Meeuwis Millenaar in Dussen

Meeuwis Millenaar uit Dussen vertelt enthousiast wat hij als agrarisch ondernemer doet voor de boerenlandvogels op zijn bedrijf. Hij heeft een aantal jaren terug bewust de keuze gemaakt om minder koeien te houden en meer ruimte te maken voor agrarisch natuurbeheer. Hij is nauw betrokken bij de agrarische sector o.a. als regiobestuurder van Friesland Campina, gebiedscoördinator (agrarisch) natuurbeheer van ANV Altena Biesbosch en van het PARTRIDGE-project. Hij laat zien wat hij op het bedrijf doet met kruidenrijk grasland en randenbeheer. Ook de praktische inpasbaarheid komt aan de orde. Zo is het niet altijd mogelijk om van buiten naar binnen te maaien i.v.m. de greppels op de percelen. In de stal zitten veel zwaluwen.

"Door te zorgen voor voldoende nattigheid op het bedrijf in de vorm van een modderpoeltje kan met een kleine moeite een groots resultaat worden bereikt. Ook is een deel van de grond afgegraven voor  kleiwinning, dit is nu een prachtig gebied voor de rietvogels."

 

Op een groot deel van het bedrijf past Meeuwis Millenaar kruidenrijk grasland toe. Uiteindelijk is dit prima in te passen in het rantsoen door de juiste bewerking en verwerking met standaard gras. Zo kuilt Meeuwis Millenaar gangbaar geteeld gras gecombineerd in met kruidenrijk gras. Kruidenrijk grasland bestaat uit minimaal vier soorten grassen en/of kruiden, hierdoor ontstaat er een open en divers gewas dat mogelijkheden biedt voor o.a. de veldleeuwerik om in te broeden. Kruidenrijk grasland is niet alleen interessant als schuilmogelijkheid maar biedt ook voedsel aan de vogels, opwarmmogelijkheden en een groot aanbod aan insecten. Het is niet alleen maar feest, maar oefening baart kunst. De omstandigheden van de bodem, het weer, de hoeveelheid en keuze van bemesting zijn allemaal factoren die van belang zijn voor het behalen voor goede resultaten. Uiteindelijk is het prima in te passen in het rantsoen. Daarnaast biedt kruidenrijk grasland in het najaar een mooie tegenhanger voor het herfstgras dat vaak een slap gewas is.

 

ANV Altena Biesbosch kijkt terug op een goed weidevogeljaar. Het aantal broedparen van de kritische soorten zoals de wulp, grutto en de tureluur zijn in 2017 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2010. De samenwerking met de vogelwerkgroep is hier een belangrijk onderdeel van. In totaal heeft de ANV 150 vrijwilligers waarvan er tijdens het seizoen 80 onderweg zijn. Elke vrijwilliger heeft een aantal eigen boeren waarmee ze samenwerken. Dit is voor iedereen een winst. Heel mooi om te zien dat ook het  uitkomstpercentage van eieren de afgelopen jaren verder is gestegen tot ruim 80%.

 

Meeuwis Millenaar is als gebiedscoördinator actief betrokken bij het PARTRIDGE-project. Een vierjarige Europees project waar in Europa op 10 demonstratiegebieden in 5 verschillende landen activiteiten worden uitgevoerd om de leefomstandigheden van de patrijs te bevorderen. Naast het projectgebied is op elke demonstratielocatie ook een referentielocatie aanwezig. In het demonstratiegebied zijn hagen en randen, bloemblokken, kruidenrijk grasland, keverbanken en een wintervoedselakker en -stoppel gerealiseerd. Op alle demonstratielocaties worden min of meer dezelfde activiteiten uitgevoerd en gebruik gemaakt van dezelfde zaaimengsels. Naast de aanleg vinden er veel monitoringsactiviteiten plaats zoals vogeltellingen in kluchten, zoogdiertellingen en insectenonderzoek. Het projectgebied laat ten opzichte van het referentiegebied goede resultaten zien zowel voor de zoogdieren, vooral de haas is toegenomen, als ook het aantal kluchten patrijzen. In de winter worden de vogels in het veld bijgevoerd middels voedertonnen. Ook hier vindt monitoring plaats, naast de patrijs zijn de holenduif en de waterhoen ook goede bezoekers.

 

Meeuwis Millenaar is een enthousiaste verteller met veel kennis van zaken en biedt mooie praktische voorbeelden. Dit werkte aanstekelijk bij de deelnemers van de bijeenkomst die bestond uit agrarische ondernemers, bestuurders vanuit het collectief en ANV’s, docenten en studenten van de HAS Den Bosch als ook vrijwilligers van de vogelwerkgroep. Ondanks het koude en natte weer hebben we met elkaar het kruidenrijk grasland en de patrijzenakkers kunnen aanschouwen. De deelnemers hebben aangegeven graag in de zomer van 2018 opnieuw een veldbezoek te doen, nog meer kennis uit te wisselen en elkaar te voeden met praktische voorbeelden.