Kwartel

Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze verborgen leven, in ruige graslanden, graanakkers, maar ook wel luzernevelden, bietenakkers e.d. Soms vliegt er een op vlak voor je voeten, Je vindt ze vooral door hun zeer kenmerkende 'kwik-me-dit'-geluid. Het mannetje kan dat 's zomers in ochtend- en avondschemering minutenlang roepen.

Herkenning

Lengte: 16-18 cm
Spanwijdte: 32-35 cm

Erg klein: ongeveer ter grootte van een spreeuw, waar een patrijs ongeveer zo groot is als een stadsduif. Een onopvallend kleed, donkerbruin met geelbruine strepen. Korte, dikke poten en een kort snaveltje. Het mannetje heeft een zwarte keel.

Geluid

Vooral in de schemering te horen, zeer kenmerkend geluid: een zwepend "kwk…kwik-kwik!", vaak vooraf gegaan door een zacht, raspend hees "ieu-wie".

Broedperiode/kuikenperiode

Territoriaal. Vrouwtje neemt alleen de broedzorg op zich. Broedt van mei tot augustus; meestal 1 tot 2 legsels met 6-18 eieren, maar het broedseizoen kan variëren in gebieden met gematigd klimaat. Sommige Zuid-Europese broeders doen later in het seizoen noordelijk - o.a. in Nederland - een tweede poging. Broedduur 15-20 dagen. Ondiep bodemnest verborgen in hoge en dichte kruiden. Jongen zijn vliegvlug na 16-19 dagen en onafhankelijk na 50-70 dagen.

Broedgebied

De kwartel maakt een ondiep bodemnest verborgen in hoge en dichte kruiden. Jongen zijn vliegvlug na 16-19 dagen en onafhankelijk na 50-70 dagen. Kwartels leven eigenlijk uitsluitend in droog grasland en (graan)akkers met lage gewassen en onkruiden. Ze broeden ook wel op braakliggende grond op fabrieks- en industrieterreinen en langs afgravingen.

Aankomstperiode

Vertrekperiode

Vogeltrek

Complex. De meerderheid van de Nederlandse vogels overwintert in de Sahel, alhoewel sommige ook in Zuid-Europa blijven steken, en een enkeling zelfs in Duitsland of Nederland. Wegtrek vindt plaats tussen eind juli en half oktober. Trekt 's nachts, waarschijnlijk alleen of in kleine groepjes. Trekroutes kunnen per jaar en per individu verschillen. Eind april/begin mei keren de eerste kwartels terug in West-Europa.

 

 


Het kennisnest is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met (kennis)partners