Nieuws

Extra budget Noardlike Fryske Wâlden voor weidevogelbeheer

31 mei

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) stelt extra budget beschikbaar voor weidevogelbeheer in haar werkgebied in Noordoost-Fryslân. Het geld wordt deels ingezet als inrichtingsvergoeding, bijvoorbeeld voor plasdras, en deels als beheervergoeding voor twee kleine weidevogelgebieden die succesvol zijn. In totaal verstrekt de vereniging eenmalig €29.000 inrichtingsvergoeding en per jaar (2017-2021) €15.000 extra beheervergoeding aan een groep boeren die beheermaatregelen neemt om weidevogels te helpen.

Kleine weidevogelgebieden

Leden van de NFW die aan weidevogelbeheer doen komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). De NFW heeft besloten aanvullend budget beschikbaar te stellen naast deze ANLb-vergoeding. Met dit extra budget voor beheervergoeding ondersteunt de vereniging twee kleine weidevogelgebieden.

Waarvan één gebied nabij Ryptsjerk en het andere gebied aan de oostkant van het Bergumermeer. Dit zijn gebieden waar weidevogels veel jonge kuikens grootbrengen, maar die niet vallen binnen een bestaand weidevogelmozaïek. Ook in deze gebieden wil de NFW de weidevogels graag ondersteunen.

Doel is verder om monitoringsgegevens van beide gebieden bij te houden. Dit om inzichtelijk te maken dat ook weidevogelbeheer buiten het ‘leefgebied open grasland’ positief bijdraagt aan de stand van de weidevogels.

Langere rustperiode

De NFW stimuleert met het extra budget daarnaast boeren een langere rustperiode voor weidevogels aan te houden op bouwland. De percelen die hiervoor in aanmerking komen worden tot 15 mei niet bewerkt. Er zijn zelfs enkele percelen bouwland waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd, die agrariërs tot 22 mei niet bewerken om de aanwezige weidevogels de kans te geven hun legsels uit te broeden en hun kuikens groot te brengen.

Het extra geld voor de inrichtingsvergoeding kunnen de NFW-leden onder andere ook inzetten voor het (her)inrichten van natuurvriendelijke oevers en/of plasdrassen. Deze maatregelen dragen bij aan de vernatting van weidevogelgebieden en heeft daarmee een positieve invloed op de weidevogelstand.

De NFW is een vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 2815 hectare weidevogelbeheer.


Bron: http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/87535/extra-budget-noardlike-fryske-walden-voor-weidevogelbeheer/

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden