Erik Smale
Melkveehouder
Joppe
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

een integrale aanpak voor het behoud van biodiversiteit nodig is, kennis en ervaring uit de huidige praktijk delen zijn hiervoor belangrijk.Samen met mijn ouders boer ik op Groot Steinfort in Joppe. In totaal beheren we 120 ha grond. Hiervan is 30 ha natuurland. We zijn voor 90% zelfvoorzienend. Het is voor ons de uitdaging om van het land dat zijn beperkingen kent een kloppend rantsoen samen te stellen op basis van gras, mais, voederbieten en natuurgras waar de 155 melkkoeien goed op kunnen produceren. Kennis delen en reuring over mogelijkheden vind ik belangrijk. Daarom ben ik ook lid van de jongerencommissie van Friesland Campina en voorzitter van ANV ’t Onderholt.


Deel het verhaal van Erik Smale

Diversiteit van eigen bodem 

Ik ben meer boer dan melkveehouder, zet het bedrijf centraal en focus op lage kosten. Dit betekent een divers bouwplan met gras, mais en voederbieten en het gebruik van natuurgras. We melken 155 melkkoeien. Door de kruising met Holstein, Scandinavisch Roodbont, Brown Swiss en Fleckvieh zijn dit zelfredzame koeien die goed met het rantsoen kunnen omgaan. 

Vooral met goed graslandbeheer probeer ik mijn steentje bij te dragen om de biodiversiteit op mijn bedrijf te vergroten. Zo heb ik nu op drie vergelijkbare percelen verschillend ingezaaid: kruidenrijk, traditioneel mengsel met Engels raaigras en een gras-klavermengsel. Ik ben benieuwd naar het  resultaat! Het kruidenrijke mengsel en het gras-klavermengsel laten goede resultaten zien, 10% hogere opbrengst en 10% meer eiwit. Hier kunnen onze koeien prima melk van geven! Daarnaast probeer ik diversiteit aan te brengen bij bemesting van percelen met o.a.  compost en bekalking, onkruidbestrijding, het gefaseerd maaien van akker- en slootranden, etc. Dit jaar verwerken we een deel van de mais als MKS. Ook hier is het de vraag wat dit oplevert voor de reeën en vogels. Daarnaast experimenteren we met bloemrijke mengsels op de kuilen, het is nog wel een uitdaging om ze kleurrijk te krijgen!

Waar zitten de boerenlandvogels?

Op het bedrijf komen veel verschillende vogels voor. Op de akker waar voederbieten staan zien we geregeld patrijzen lopen. In het voorjaar hebben we de grutto gespot. Ook hadden we dit jaar weer kieviten. Deze broedden bij de buurman nabij de poel en kwamen bij ons op het land voor voedsel. In de werktuigenschuur hebben we een uilenkast met dit jaar 6 kerkuilen jongen! In de nieuwe ligboxenstal zijn volop boerenzwaluwen die nestelen in de uitsparingen van de stalen dwarsbalken. Opvallend was dat percelen waar vorig najaar compost op is gebracht in de winter nagenoeg geen hazen meer op voorkwamen; misschien gevlucht voor de stank? Diverse akkervogels waren er wel aanwezig. Op het perceel van mijn collega-boer, dat net opnieuw is ingezaaid, komen veel scholeksters foerageren.

Evenwicht tussen soorten

De florastand houdt me bezig. Als jager heb ik gevoel bij de stand en ideeën bij het creëren van een goed evenwicht tussen de verschillende soorten. Het is opmerkelijk dat na het afschieten van enkele vossen we weer enkele succesvolle kievitsnesten hebben waargenomen. Rondom ons bedrijf zitten naast de vos ook dassen en ooievaars. Dit zijn naast de marters predatoren die van invloed zijn op de aantallen boerenlandvogels. De laatste jaren hebben we haast geen fazanten meer gezien, we jagen er al niet meer op. Doel is om de soort eerst weer sterk terug te brengen.

Betrek ook de erfbetreders

Er moet meer reuring komen over de mogelijkheden om met kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering resultaat te boeken voor de boerenlandvogels.  Ben ervan overtuigd dat door de brede blik gericht op biodiversiteit meer insecten en vogels voorkomen en dat het bedrijf daardoor uiteindelijk beter draait “de mens is niet slimmer dan de natuur”. Ik werk graag mee aan het kennisdelen en het prikkelen van collega-boeren om integraal en breed te denken. Studiegroepen zijn hier heel goed voor geschikt, boeren leren vooral van elkaar. Ook de erfbetreders hebben een belangrijke informatieve rol. Zij kunnen gedoseerd de winst door meer biodiversiteit voor het bedrijf aan de orde stellen. Voor het platform Slimme Vogels ligt hier een kans om de kennis te delen en te ontwikkelen in samenwerking met de periferie.

 

 

 

 

 

 

 

Deel het verhaal van Erik Smale